Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

เชียงของ-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน ทางรถยนต์ ท่านละ 7,500 บาท
โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน ทางรถยนต์ เพียงท่านละ 7,500 บาท ครบ8ท่านออกเดินทางได้ โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง  4 วัน  3 คืน

                          ทางรถยนต์

 

 วันที่ 1      เชียงของ หลวงพระบาง

07.00 น.  คณะพบกัน ณ จุดนัดพบ ที่ด่าน อ.เชียงของ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย นั่งเรือเล็กเพื่อข้ามไปยังเมืองห้วยทราย จากนั้นนั่งรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง

กลางวัน      เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวัน เสร็จแล้วเดินทางต่อ ผ่านเมืองอุดมไชย

เย็น             เดินทางถึง เมืองหลวงพระบางเวลาประมาณ 19.00 น. นำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ จากนั้น เข้าพักที่โรงแรม........ ในเมืองหลวงพระบาง พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังอาหารเชิญท่านอิสระที่ตลาดค่ำ ( Night market ) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5โมงเย็น ถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวม้ง แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ้นเครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน

วันที่2 :      เที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง

06.00 น.    เชิญท่านร่วม  ตักบาตรข้าวเหนียว   ในทุกๆ เช้าพระสงฆ์ และ สามเณรจากวัดต่างๆ จะเดินออกบิณฑบาตรเป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยๆรูป  โดยการตักบาตรนี้จะรับแต่ข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนกับข้าวไม่ต้องใส่ในบาตร ( ชาวบ้านจะนำไปถวายที่วัดเอง ) ทำบุญใส่บาตรรพระสงฆ์ เสร็จแล้วนั่งรถไปเที่ยวชมตลาดเช้า

-                  รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารนำท่าน เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมประกอบด้วย

-                   วัดวิชุน  เจ้าชีวิตวิชุนราชโปรด สร้างขึ้นเมื่อปี ค . ศ .1503 เป็นวัดที่มีความแปลกจากวัดอื่นๆ ในหลวงพระบาง  ตรงพระเจดีย์พระประทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดีย์ดีรูปโค้งที่คนลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโมตามลักษณะที่คล้ายแตงโมผ่าครึ่งที่พระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1514 ช่วงปี ค.ศ.1914 พระธาตุหมากโมได้พังทลายลงบางส่วน เจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์ และชาวหลวงพระบางจึงร่วมกันบูรณะพระธาตุแห่งนี้ จากการซ่อมแซมครั้งนั้นได้พบวัตถุมีค่ามากมาย อาทิเช่น พระพุทธรูปทองคำ เงิน และทองสำริด พระพุทธรูปแกะสลักทองคำจากแก้ว และ อัญมณี รวมทั้งวัตถุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะวัฒนธรรมในช่วงศตวรรษที่ 15 และ 16 อีกเป็นจำนวนมาก

-                  วัดเชียงทอง ( wat xieng thong ) ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทน์ วัดนี้ได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตมหาสว่างวงค์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาว ชมพระอุโบสถ หรือ สิม ที่มีหลังคา อ่อนโค้งและลาดต่ำซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เกือบจรดฐาน ชมช่อฟ้าหรือพุทธสีมา 17 ช่อ ชมผนังด้านหลังอุโบสถที่ใช้กระจกสีตัดต่อกันเป็นรูปต้นทอง ชมหอพระไตรปิฏก ที่นำกระจกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านบนพื้นสีชมพู ชมวิหารพระม่าน ด้านหลังอุโบสถที่ในวันขึ้นปีใหม่ลาวจะอัญเชิญให้ประชาชนสรงน้ำและกราบไหว้ นำท่านกราบพระธาตุศรีสว่างวงค์ ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์

-                  พระราชวังเจ้าชีวิต ( Royal Palace Museum )  สร้างขึ้นปี ค.ศ.1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์จะขึ้นครองราชย์สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงแบบฝรั่งเศส แต่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาวหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้างที่นี้จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะของฝรั่งสวมชฎา เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ประทับอยู่ที่นี้จนสิ้นพระชนม์ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์วังเจ้ามหาชีวิตแทน ภายในประกอบด้วยห้องฟันธรรม จัดแสดงธรรม ไม้แกะสลักสกุลช่างหลวงพระบางและพระพุทธรูปสำริดสกุลช่างลาวโบราณช่างศตวรรษที่ 17-19 ห้องที่สองด้านขวามือเป็นห้องพิธีหรือห้องรับแขกมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวลาวโดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1930 ห้องที่สามเป็นห้องท้องพระโรงประดับกระจกสีบนพื้นสีทอง เป็นห้องที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์วัฒนาเตรียมไว้เพื่อทำพิธีราชาภิเษกแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อน ปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงราชบัลลังก์ไม้แกะสลักหุ้มทองและเครื่องสูงทั้ง 5 ส่วนด้านหลังเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิต เครื่องใช้ไม้สอยเป็นแบบฝรั่งเรียบง่ายไม่หรูหราเตียงพระบรรทมเป็น ไม้สักฝีมือช่างไทยในสยามในสมัยนั้น ภายนอกอาคารพระราชวังมีหอพระบางซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลัง บายนปางประทานอภัย หรือปางห้ามสมุทร หล่อขึ้นจากทองคำถึง 90% นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญอยู่ด้วย

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น

-                  เดินทางออกนอกเมืองประมาณ 45 นาที ไปน้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่สวยงามมากเป็นน้ำตกหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น บางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายกับม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำของน้ำตกแห่งนี้ใสและมีสีเขียวมรกต

-                  ช่วงบ่าย ไปเที่ยวผานมเป็นชุมชนไทลื้อที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านนาได้สู่ขอเจ้านางผมหอม ธิดาของกษัตริย์เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) มาเป็นพระชายา มีบริวารบ่าวไพร่ติดตามรับใช้เป็นข้าราชการในราชสำนักสืบต่อกันมา 10 ชั่วอายุคน จนมีจำนวนคนเพิ่มขึ้น เจ้ามหาชีวิตจึงมีรับสั่งให้ออกมาตั้งบ้านเรือนนอกราชวัง โดยแห่งแรกอยู่ที่บ้านเวียงนาคำและบ้านนาอ้อมดอยบริเวณเชิงเขาภูว่าวนอกเมืองหลวงพระบาง และต่อมาได้อพยพมาอยู่ที่บ้านผานมแห่งนี้ ปัจจุบันมีประชากรราว 200 หลังคาเรือน หญิงชาวไทลื้อที่เคยทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตมาก่อน ทำให้บ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศูนย์หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่างๆ

-                  ขึ้นสู่ยอดเขาภูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาพูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองขางทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือ ลั่นทม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวที่จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน เชื่อแต่เดิมว่าบริเวณนี้เป็นเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ ต่อมามีฤษีขึ้นไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤษี หรือ ภูสีมา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากบนยอดเขาซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

เย็น             รับประทานอาหารเย็น และคืนนี้ มีกิจกรรมจากทางทีมนำเที่ยว และเราจะพาท่านที่สนใจสัมผัสบรรยากาศร้านบันเทิงของหลวงพระบาง ยามราตรีพักโรงแรม ...........

วันที่ 3 :      หลวงพระบาง อุดมไชย-หลวงน้ำทา

เช้า          ออกเดินทางไปยังเมืองอุดมไชยโดยรถยนต์

เที่ยง       ถึงเมืองอุดมไชยทานอาหารเสร็จแล้วไป

วัดสินจงแจ้ง : ทางตอนเหนือของตัวเมืองมีวัดสินจงแจ้งที่นักท่องเที่ยวน่าจะไปเที่ยวชมอีกที่หนึ่ง มีพระพุทธรูปหลายสมัย จุดเด่นอยู่ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านนอกของอุโบสถเป็นภาพวาดของชาวคอเคเชียน ผู้ชายจมูกโตมีหนวดเครา น่าจะเป็นคนฝรั่งเศสหรือไม่ก็ฮอลันดาที่เข้ามาอยู่ในลาวในยุคแรกๆ

พูพระธาตุ ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวลาวและเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบเมือง ท่ามกลางการถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน

นั่งรถผ่านอนุสาวรีย์ของท่านไกรสร ตรงนี้จะเป็นจุดนัดพบของชาวลาวเป็นที่พักผ่อน จากนั้นเดินทางสู่เมือง หลวงน้ำทา

เย็น         ถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน..........เข้าที่โรงแรม ไดมอนด์หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเดินเที่ยวตลาดกลางคืนที่อยู่ไม่ไกล จากที่พัก

วันที่ 4 : หลวงน้ำทา ห้วยทราย เชียงของ

เช้า              เที่ยวชมตลาดเช้าที่อยู่ด้านหน้าของโรงแรม

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า นำท่านไปนมัสการพระธาตุ สามัคคีชัย เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมือง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ทั่วทั้งเมืองหลวงน้ำทา

09.00 น.    เดินทางออกจาก หลวงน้ำทา

กลางวัน     คณะเดินทางมาถึงเมืองห้วยทราย นำท่านไปรับประทานอาหารกลางวันริมน้ำโขง  จากนั้นเที่ยวชมตลาดอินโดจีน มีสินค้าจีน มากมายเช่น กระเป๋า รองเท้า โทรศัพท์มือถือแบลเนมดังๆ ราคถูก เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

 15.00 น    เดินทางข้ามกลับเข้าประเทศไทย อ.เชียงของ โดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ

 

  อัตราค่าบริการ ท่านละ 7,500 บาท  **ครบ 8 ท่านออกเดินทางได้

บริการรวม

1. โรงแรม  3  คืน                                                                 5. ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว

2. อาหารทุกมื้อตามโปรแกรม                           6. เครื่องดื่ม-อาหารว่าง ผ้าเย็น

 3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม                                   7. ทำประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000  บาท

4. ค่าเช่ารถ-ไปกลับ ห้วยทราย-หลวงพระบาง                

หมายเหตุ    โปรแกรมการเดินทางอาจจะปรับเปลี่ยนได้ แล้วแต่ความเหมาะสม ทั้งนี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: dc3dz

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::