Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

เชียงของ-เชียงรุ้ง-คุนหมิง5คืน6วัน เน้นเที่ยวคุนหมิง
เที่ยวเมืองคุนหมิง มนฑลยูนนาน เดินทางโดยรถยนต์ ผ่านเมืองเชียงรุ้ง เน้นเที่ยวเมืองคุนหมิง ระยะเวลา5คืน6วัน 16-20 ท่านๆละ 14,900 บาท คณะดินทางมากกว่านี้กรุณาโทรสอบถามวันที่ แรก                   เชียงของ –ห้วยทราย –หลวงน้ำทา –เมืองล้า –ซือเหมา(ผู่เอ่อ)

06.30 น.         พบกัน ณ.โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ โดยมีเจ้าหน้า บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก และเชิญรับประทานอาหารเช้า (ไม่รับประทานอาหารเช้า ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินหรือนำเป็นส่วนลดได้)

07.20 น.         นัดพบคณะครั้งที่สอง ที่ด่าน ตม.สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4(เชียงของ-ห้วยทราย)

(มีที่รับฝากรถยนต์ คืนละ80บาทต่อคัน)ผ่านพิธีการ ตม.ขึ้นรถบัสโดยสารประจำทางข้ามแดนระหว่างประเทศ เชียงของ-ห้วยทราย ผ่านพิธีการ ตม.ลาว ขึ้นรถตู้/บัสลาว เดินทางมุ่งสู่ด่านบ่อเต็น เส้นทางนี้ได้รับการลงทุนและก่อสร้าง สามประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ส่วนความรับผิดชอบของไทยและลาว บ.ของไทยเป็นรับเหมาสร้างถนน ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านสะบายดีหลวงน้ำทา

บ่าย                      หลังจากทานอาหารเสร็จแล้ว ไปทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากด่านบ่อเต็นของลาวไปยังด่านบ่อหานของจีนเขตเชียงรุ้ง สิบสองปันนา โดยมีไกด์และรถจีนมาต้อนรับคณะที่ด่านนี้  พร้อมแล้วออกเดินทาง ผ่านเมืองล้า และอำเภอต่างๆ ถนนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ถนนแต่ก่อนที่วิ่งคตเคี้ยวไปมา ปัจจุบันนี้ จีนทำถนนให้ตรงและเจาะผ่านภูเขาเป็นอุโมงค์ ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงก็ถึงเชียงรุ้ง จากด่านบ่อหานไปจนถึง คุนหมิงมีอุโมงค์มากถึง สี่สิบกว่าอุโมงค์ บางอุโมงค์มีความยาวถึง4กิโลเมตร ชมทิวทัศน์สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นป่าที่ยังคงธรรมชาติอยู่มากและต้นยางที่ปลูกกันมากสลับกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้

เย็น                         ถึงเมืองซือเหมา(ผู่เอ่อ) รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่โรงแรม…3 ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)  อิสระตามอัธยาศัย

วันที่ สอง                                                ซือเหมา(ผู่เอ่อ)  - คุณหมิง

06.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วออกเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง ระหว่างทางผ่านเมืองต่างๆเช่นเมือง เมืองผูเอ๋อ เมืองเมอะเจียง -เมืองเหยีนเจียง ข้ามสะพานเตาหม้อที่สูงที่สุดในโลก

กลางวัน         รับประทานอาหารที่ลือชื่อของจีน

15.00 น.         ถึงเมืองคุนหมิง

เย็น              รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร พักที่โรงแรม Enjoying Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ สาม                                          อุทยานป่าหิน - ถ้ำจิ่วเชียง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เสร็จแล้วเดินทางสู่อุทยานป่าหิน ระหว่างทางชมทัศนียภาพของเรือกสวนไร่นาตามแนวเขาที่สลับซับซ้อนและหมู่ไม้ใบสนที่เขียวชอุ่ม สัมผัสวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเผ่า ฮานี เผ่าไป๋ ใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมง ถึงเขตอุทยานป่าหิน นำชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหินงาม ตื่นตาตื่นใจกับหินหลากหลายชนิดและรูปร่างพิสดาร มีพื้นที่กว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ชมหินรูปร่างต่างๆที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลกว่า2-3 ร้อยล้านปี นับได้ว่าเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ครั้นเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดเหนือพื้นดินมองดูเหมือนภูผาดั่งหญิงงามในวรรณคดี สู่เส้นทางที่วกวนเวียน มีกลุ่มหินต่างๆเช่น หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิม สระล้างบาป ฯลฯ

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

บ่าย                 เดินทางสู่ถ้ำ จิ่วเชียง ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีลำธารไหลผ่านถ้ำ ปรอบด้วยธารน้ำตก หุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอีกอยู่ภายใน เช่น ถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว ถ้ำเทพธิดา ฯลฯ  นำคณะสู่โลกใต้หิน เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง มีน้ำตกขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันที่สวยงาม ดั่งคขวัญของ คุนหมิงที่ว่า บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชม จิ่วเชียง นั่งรถกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขาชมแปลงนาขั้นบันได ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นพาไปเดินช้อปปิ้งสินค้า ของที่ระลึกกลับบ้าน

เย็น                 รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พัก Enjoying Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่าห้องละ2ท่าน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สี่                               เมืองโบราณกวนตู้ – วัดหยวนทง – เขาซีซานประตูมังกร

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศ ทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือ วัดธิเบต เมืองโบราณก้วนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้

กลางวัน       แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง

บ่าย                             นำท่านไปเขาซีซานประตูมังกร เป็นวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 มีประวัติความเป็นมานับ 1,000 ปี คนจีนเชื่อกันว่าเมื่อมาถึงคุนหมิงแล้วจะต้องมาที่เขาซีซานแห่งนี้เพื่อไปลอดประตูมังกร เมื่อลอดแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะหายไปและจะมีความโชคดีเพิ่มขึ้นร้อยเท่าพันเท่า

เย็น                รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พักโรงแรม Enjoying Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่าห้องละ2ท่าน

 วันที่ ห้า                                               ตำหนักทอง – เชียงรุ้ง

เช้า                   หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว นำท่านไปชม ตำหนักทองจินเตี้ยน ตำหนักทองแห่งนี้สร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย ซึ่งสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน ได้เวลาออกเดินทางกลับสิบสองปันนาโดยเส้นทางเดิม

กลางวัน           แวะรับประทานอาหารกลางวัน

เย็น                  คณะเดินทางมาถึงเมืองเชียงรุ้ง บริการอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม Hui Xiang 3ดาว อิสระตามอัธยาศัย หรือเดินเที่ยวถนนคนเดิน ที่อยู่ใกล้กับที่พัก

วันที่ หก                                                    เชียงรุ้ง –หลวงน้ำทา - เชียงของ

เช้า                  หลังจากทำกิจธุระส่วนตัวเสร็จ นำกระเป๋ามารวมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า จากนั้นเก็บกระเป๋าขึ้นรถ ออกเดินทางสู่ด่านบ่อหาน ทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศลาวเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

กลางวัน         รับประทานอาหารที่ด่านเมืองหลวงน้ำทา ร้านสะบายดีหลวงน้ำทา จากนั้นเดินทางกลับห้วยทราย

15.30 น        โดยประมาณ เดินทางมาถึงสะพานมิตรภาพไทยลาว(ห้วยทราย-เชียงของ) จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นั่งรถบัสโดยสารระหว่างประเทศ ถึงเขตแดนไทย อ.เชียงของประเทศไทยโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ

[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: g7hn3

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::