Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

หนองคาย เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง3คืน4วัน ท่านละ7,900 บาท
จอยทัวร์ หนองคาย เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 8-10 ท่านขึ้นไป ท่านละ 7,900 บาท หนองคาย-เวียงจันทร์-วังเวียง-หลวงพระบาง

โดยรถยนต์ 3 คืน 4วัน

 

วันที่หนึ่ง             หนองคาย-เวียงจันทร์-หลวงพระบาง

06.30 น.          คณะพบกัน ณ จุดนัดพบ จ.หนองคาย โดยมีเจ้าหน้าที่ บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริการอาหารเช้า

07.30 น.          จากนั้นนำคณะผ่านพิธีการด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว เดินทางสู่เมืองหลวงเวียงจันทร์

กลางวัน          เดินทางมาถึงวังเวียง รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร..........(1)จากนั้นเดินทางต่อ ผ่านกิ่วกะชมทะเลหมอกปกคลุมภูเขาสูง เส้นทางไปทุ่งไหหิน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น สามารถจอดแวะถ่ายรูปได้ตลอดระยะทางที่วิ่ง

เย็น                  เดินทางมาถึงเมืองหลวงพระบาง นำท่านเข้าพักโรงแรมวิลล่ามณีพรหรือเทียบเท่าห้องละ2ท่าน จากนั้นไปรับประทานอาหารค่ำที่อยู่ติดกับโรงแรม(2) ได้เวลากลับที่พักหรือจะท่องราตรีในตัวเมืองหลวงพระบางก็ตามอัธยาศัย

วันที่สอง                                     ตักบาตรข้าวเหนียว-พระราชวัง-วัดวิชุน-วัดเชียงทอง-ผานม-พระธาต พูสี-น้ำตกตาดกวงสี-ตลาดดารา-บายศรีสู่ขวัญ

05.00 น.          นำคณะทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวนนับร้อย ๆ รูป หน้าวัดแสนสุขาราม ได้เวลาพอสมควรกลับมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(3)

08.00 น.          นำคณะเดินทางเที่ยวชม

-           พระราชวังเจ้ามหาชีวิตลาวปัจจุบันเป็นพิพิธภันฑ์ สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1904 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส จากนั้น

-           ชมวัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระวิชุนราช มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ลักษณะคล้ายแตงโมชาวลาวเรียกพระธาตุหมากโม เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง จากนั้น

-           ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง วัดเชียงทองเป็นวัดหลวงที่สวยทีสุด ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดแห่งสถาปัตยกรรมสกุลช่างล้านช้างของลาว วัดเชียงทองเป็นวัดเก่าแก่กว่า 400 ปี ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของลำน้ำคาน สร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ปี พ.ศ. 2102-2103 สิ่งที่เด่นที่สุดคือ โบสถ์ที่มีโครงสร้างคล้ายโบสถ์ล้านนาจากนั้นชมพระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ยอดปราสาทเป็นแบบลาว สถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมศิลปะล้านช้าง

-           จากนั้นไปนมัสการพระธาตุภูสี สร้าง ขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช 2337 พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของพูสี บนความสูง 150 เมตรพระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ช่วงที่พระธาตุนี้งดงามที่สุดคือช่วงตอนบ่ายแก่ๆแสงแดดจะกระทบองค์พระธาตุ เป็นสีทองสุก

กลางวัน          บริการอาหารกลางวันที่........(4)นำคณะเดินทาง

-           เข้าชมงานฝีมือหัตกรรมฝ้าทอและเครื่องเงินที่บ้านผานม

-           น้ำตกตาดกวางซี เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่สุดในแคว้นหลวงพระบาง

-          ช๊อปปิ๊งตลาดดารา มีสินค้าราคาถูกจากจีนหลากหลาย เช่น รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา โทรศัพท์ ฯลฯ

เย็น                  บริการอาหารเย็น(5) ทำพิธีบายสีสู่ขวัญ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของชาวล้านช้าง ชมการแสดงพื้นเมือง และการขับกล่อมเพลงพื้นบ้าน พักโรงแรมวิลล่ามณีพรหรือเทียบเท่าห้องละ2ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สาม             หลวงพระบาง-วังเวียง

เช้า                   บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม(6)จากนั้นเดินทางออกจากเมืองหลวงพระบางโดยรถยนต์ มุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์

กลางวัน          บริการอาหารกลางวัน........(7)จากนั้นเดินทางสู่เมืองแห่งธรรมชาติชื่อวังเวียง
เย็น                 เดินทางถึงวังเวียงเข้าพักที่..... ชมวิถีชีวิตของชาวลาว หรือล่องเรือล่องแก่งตามอัธยาศัย

ค่ำ                    บริการอาหารเย็นที่.....(8)แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สี่             วังเวียง-เวียงจันทร์-หนองคาย

เช้า                   บริการอาหารเช้า(9)ชมตลาดเช้าวังเวียง จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เวียงจันทร์

กลางวัน          ถึงกำแพงนครเวียงจันทร์ พร้อมบริการอาหารกลางวัน(10)จากนั้นชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  

-           ประตูชัยซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้น

-           เข้าชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และนมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิปแบบล้านช้าง และถ่ายรูป เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายจากนั้นนำทุกท่าน

-           เข้าชมหอพระแก้วเข้านมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทางต่อไปยัง

-           วัดศรีเมืองสักการะเจ้าแม่ศรีเมือง

-           ชม หอคำ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำงานของรัฐบาล ซื้อของฝากที่ตลาดอินโดจีน และสินค้าปลอดภาษีที่ร้าน Duty Free

17.00 น.          โดยประมาณกลับเข้าสูประเทศไทย ที่ จ.หนองคาย

เย็น                  บริการอาหารเย็น และคณะเดินทางกลับบ้าน โดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

**รายการนี้สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นกับสถานการณ์ในการเดินทาง โดยจะยึดถือความถูกต้องและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: hkbue

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::