Untitled Document
$('#s1').cycle({fx:'scrollLeft',easing: 'bounceout',delay: -2000});
Untitled Document
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
จตุรพร ทัวร์ เชียงราย ::รับจัดทัวร์ทั้งใน และต่างประเทศ | เที่ยวจีน เชียงตุง เมืองลา สิบสองปันนา นครวัด นครธม กัมพูชา เวียดนามกลาง ลาว พม่า ฯลฯ::
แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา ทางเครื่องบิน

 

เชียงของ-เชียงรุ้ง-คุนหมิง 5คืน6วัน
เที่ยวสองประเทศ เขตแคว้นดินแดนแห่งความหลัง จีนตอนใต้ เมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)มณฑลยูนนานประเทศจีน ราคาตัดกรุ๊ปตามจำนวนคณะที่เดินทาง - 16-20 ท่านๆละ 14,500 บาท - 21-30 ท่านๆละ 14,000 บาท - 31-39 ท่านๆละ 13,000 บาท - 40 ท่านขึ้นไป ท่านละ 12,500 บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500 บาท 
 

 

วันที่ แรก                        เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองล้า-เชียงรุ้ง

06.30 น.         พบกัน ณ.โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ โดยมีเจ้าหน้า บ.คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก และเชิญรับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม

07.30 น.         นำคณะไปที่ด่าน ตม.สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4(เชียงของ-ห้วยทราย) ผ่านพิธีการ ตม.ขึ้นรถบัสประจำทางข้ามแดนระหว่าง ด่านเชียงของ-ด่านห้วยทราย ผ่านพิธีการ ตม.ลาว ขึ้นรถตู้/บัสลาว เดินทางมุ่งสู่ด่านบ่อเต็น เส้นทางนี้ได้รับการลงทุนและก่อสร้าง สามประเทศได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ส่วนความรับผิดชอบของไทยและลาว บ.ของไทยเป็นรับเหมาสร้างถนน ระหว่างทางเชิญชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านสะบายดีหลวงน้ำทา

บ่าย                      หลังจากทานอาหารเสร็จแล้ว ไปทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากด่านบ่อเต็นของลาวไปยังด่านบ่อหานของจีนเขตเชียงรุ้ง สิบสองปันนา โดยมีไกด์และรถจีนมาต้อนรับคณะที่ด่านนี้  พร้อมแล้วออกเดินทาง ผ่านเมืองล้า และอำเภอต่างๆ ถนนเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ถนนแต่ก่อนที่วิ่งคตเคี้ยวไปมา ปัจจุบันนี้ จีนทำถนนให้ตรงและเจาะผ่านภูเขาเป็นอุโมงค์ ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงก็ถึงเชียงรุ้ง จากด่านบ่อหานไปจนถึง คุนหมิงมีอุโมงค์มากถึง สี่สิบกว่าอุโมงค์ บางอุโมงค์มีความยาวถึง4กิโลเมตร ชมทิวทัศน์สองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นป่าที่ยังคงธรรมชาติอยู่มากและต้นยางที่ปลูกกันมากสลับกับการเพาะปลูกพืชผักผลไม้

เย็น                         ถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักที่โรงแรม Bodhi Island Bontique Garden Hotel 3 ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)  อิสระตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดิน

วันที่ สอง                                                 เชียงรุ้ง-คุณหมิง

06.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เสร็จแล้วออกเดินทางไปยังเมืองคุนหมิง ระหว่างทางผ่านเมืองต่างๆเช่นเมือง เมืองผูเอ๋อ เมืองเมอะเจียง -เมืองเหยีนเจียง ข้ามสะพานเตาหม้อที่สูงที่สุดในโลก

กลางวัน         รับประทานอาหารที่ลือชื่อของจีน

15.00 น.         ถึงเมืองคุนหมิง

เย็น              รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร พักที่โรงแรม King World Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ สาม                                          อุทยานป่าหิน-ถ้ำจิ่วเชียง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เสร็จแล้วเดินทางสู่อุทยานป่าหิน ระหว่างทางชมทัศนียภาพของเรือกสวนไร่นาตามแนวเขาที่สลับซับซ้อนและหมู่ไม้ใบสนที่เขียวชอุ่ม สัมผัสวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองเผ่า ฮานี เผ่าไป๋ ใช้เวลาประมาณ1.5 ชั่วโมง ถึงเขตอุทยานป่าหิน นำชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของป่าหินงาม ตื่นตาตื่นใจกับหินหลากหลายชนิดและรูปร่างพิสดาร มีพื้นที่กว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ชมหินรูปร่างต่างๆที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลกว่า2-3 ร้อยล้านปี นับได้ว่าเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ครั้นเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็นป่าหิน ที่ผุดเหนือพื้นดินมองดูเหมือนภูผาดั่งหญิงงามในวรรณคดี สู่เส้นทางที่วกวนเวียน มีกลุ่มหินต่างๆเช่น หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิม สระล้างบาป ฯลฯ

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร

บ่าย                 เดินทางสู่ถ้ำ จิ่วเชียง ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีลำธารไหลผ่านถ้ำ ปรอบด้วยธารน้ำตก หุบเขาลึกและยังมีถ้ำเล็กๆอีกอยู่ภายใน เช่น ถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว ถ้ำเทพธิดา ฯลฯ  นำคณะสู่โลกใต้หิน เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง มีน้ำตกขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันที่สวยงาม ดั่งคขวัญของ คุนหมิงที่ว่า บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชม จิ่วเชียง นั่งรถกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขาชมแปลงนาขั้นบันได ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นพาไปเดินช้อปปิ้งสินค้า ของที่ระลึกกลับบ้าน

เย็น                 รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พัก King World Hotel 4 ดาวหรือเทียบเท่าห้องละ2ท่าน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ สี่                                                    เมืองโบราณกวนตู้-สิบสองปันนา

เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศ ทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือ วัดธิเบต เมืองโบราณก้วนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเสร็จแล้วเดินทางกลับสิบสองปันนาโดยเส้นทางเดิม

กลางวัน       แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง

เย็น                ถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารเย็น เข้าพักโรงแรม Bodhi Island Bontique Garden Hotel 3 ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน) อิสระตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดินใกล้ที่พัก   

 วันที่ ห้า                           สวนป่าเขตร้อน-วัดหลวงเมืองลื้อ(วัดใหม่)-พารานาสี

เช้า              หลังอาหารเช้า นำท่านไปสวนป่าเขตร้อน ที่มีฝูงนกยูงที่ได้ยินเสียงนกหวีดก็พากันบินมากินอาหาร พอเสร็จแล้วก็พากันบินกลับรัง ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้เช่น หมี เสือ สิงโต ลิง ฯลฯ ชมการแดงของชนเผ่าต่างๆเช่นเผ่า อาข่า ไทลื้อ ชื่นชมกับธรรมชาติภายในสวนที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติได้ดีเยี่ยม

กลางวัน         นำท่านไปทานอาหารที่ภัตตาคาร..............

บ่าย             พาเที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ ที่ตั้งอยู่เชิงดอยนอกเมืองออกไป อยู่ในโซนที่เรียกว่า สิบสองปันนาเมืองใหม่ เป็นวัดที่มีการสร้างโดยศิลปะแบบไทยผสมผสานเข้ากันกับของไทลื้อสิบสองปันนา อยู่เชิงเขาสายงามมาก มีรูปปั้นยักษ์วัดแจ้ง ยักษ์วัดโพธิ์อยู่หน้าวัดด้วย ภายในวิหารมีภาพวาดคล้ายของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

เย็น                 รับประทานอาหารเย็น จากนั้นถ้ามีเวลาพอจะพาไปชมการแสดงศิลปะแสง สี เสียง ที่มีชื่อว่า “พาราณาสี”และเดินเที่ยวช็อปปิ้งที่ถนนคนเดินหรือตลาดกลางคืนไนท์บาร์ซ่าร์ ได้เวลากลับโรงแรม Bodhi Island Bontique Garden Hotel 3 ดาวหรือเทียบเท่า (ห้องละ2ท่าน)  อิสระตามอัธยาศัยที่ถนนคนเดินใกล้กับที่พัก

วันที่ หก                                                    เชียงรุ้ง-หลวงน้ำทา-เชียงของ

เช้า                  หลังจากทำภารกิจส่วนตัวแล้วนำกระเป๋ามารวมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วเก็บกระเป๋าขึ้นรถ ออกเดินทางสู่ด่านบ่อหาน ทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ประเทศลาวเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

กลางวัน         รับประทานอาหารที่ด่านเมืองหลวงน้ำทา ร้านสะบายดีหลวงน้ำทา  เสร็จแล้วนำท่านเดินทางกลับห้วยทราย

 

15.30 น        โดยประมาณ เดินทางมาถึงสะพานมิตรภาพไทยลาว(ห้วยทราย-เชียงของ) จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลาว ไทยถึง อ.เชียงของประเทศไทยโดยสวัสดีภาพปลอดภัยและประทับใจ(เมื่อมาถึงฝั่งไทย ท่านสามารถเดินช้อปปิ้งสินค้า ของที่ระลึก ไทย ลาว จีน ที่ บริเวณเชียงของเมืองใหม่ ที่อยู่หน้าด่านไทยได้โดยอิสระตามอัธยาศัย)[ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ คลิกที่นี่]


สนใจจองทัวร์ออนไลน์
ชื่อ-สกุล ::
เบอร์โทร ::
อีเมล์ ::
รายละเอียด ::
วันที่ต้องการเดินทาง ::
จำนวนคน :: คน
รหัสกันสแปม :: ub5pw

 

 
Untitled Document

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงาน จตุรพร ทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00493
4/2 หมู่3 ถ.หิรัญนคร อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โทร. 053-660657 แฟกซ์.053-660557 มือถือ. 089-8387084
อีเมล์ / MSN : jaturaporntour@hotmail.com , jaturaporntour@gmail.com

CopyRight 2016http://www.jaturaporntour.com :: Design by Chiangrai Enter Soft::